TITLE

Novinky

Soutežní podmínky Naložená bunda NORTHFINDER

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je obchodní společnost NORTHFINDER s.r.o., se sídlem Kaštanová 489/34, 602 00 Brno-Tuřany-Brněnské Ivanovice, IČO: 25 587 579, DIČ: CZ25587579, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl: Sro, vložka č.:  36164 C (dále jen „organizátor“).

II. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 26. 4 – 9. 5. 2017.

III. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že každý soutěžní příspěvek bude do soutěže zařazen pouze tehdy, bude-li splňovat podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech, v opačném případě bude daný příspěvek a soutěžící ze soutěže vyřazen.

IV. Pravidla soutěže

Úkolem soutěžícího je během jejího trvání tipnout správný počet bund naložených do velké skleněné nádoby v průběhu 26. dubna - 9. května 2017. Použití více facebookovských identit jedním soutěžícím je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže.

Do výběru bude zařazen každý soutěžící pouze jednou, bez ohledu na počet komentářů, které pod soutěžním statusem vytvořil.

Soutěž bude ukončena 9. 5. 2017 v 23:59 hod.

Ze všech hlasujících pod vybraným statusem v době trvání soutěže na https://www.facebook.com/nortfinder.cz (pokud soutěžící zároveň splnil další pravidla soutěže), organizátor vylosuje 10 výherců.

V prvním kole vybere maximálně prvních 5 soutěžících, kteří získávají bundu NORTHKIT, přičemž kritériem je správná odpověď (přesný tip) a současně časové pořadí max 5. správné odpovědi od vyhlášení soutěže. Pokud v prvním kole nebude k dispozici min. 5 správných odpovědí, prochází počet neuplatněných výher do druhého kola.

Ve druhém kole vylosujeme minimálně 5 výherců bundy NORTHCOVER nebo NORHTKIT ze všech zbývajících správných odpovědí nebo odpovědí, které se nejvíce přibližují počtu "naložených bund" v rozmezí + -2 kusy a získají bundu NORTHCOVER nebo NORTHKIT.

V obou kolech organizátor vybere 3 náhradníky nebo min. 50 % náhradních výherců pro případ, že nebude možné se s výhercem spojit ve smyslu článku V. nebo výherce výhru sám odmítne nebo se dodatečně zjistí, že výherce nesplnil stanovené podmínky soutěže.

Vítěz získá cenu uvedenou v části V.

V. Vyhlášení výherců a výhry v soutěži:

Organizátor do 15. 5. 2017 (včetně) oficiálně oznámí výherce a požádá je o adresy, kam bude výhra zaslána.

Pokud není možné zkontaktovat se s výhercem, výherce se neozve organizátorovi do 24 hodin od termínu, kdy byl poprvé kontaktován stránkou https://www.facebook.com/nortfinder.cz, nebo nepotvrdí zájem převzít výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získává vybraný náhradník.

1. Každý vítěz získá 1 z 10 bund (5x NORTHKIT a 5x NORTHCOVER)

2. Cenu do soutěže poskytuje organizátor.

3. Výhru nelze vyměnit za jinou výhru a není ani předmětem záručního servisu ve smyslu legislativy ČR.

VI. Oznámení a předání výher

Organizátor do 15. 5. 2017 (včetně) oficiálně oznámí výherce a požádá je o adresy, kam bude výhra zaslána.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

VII. Všeobecné podmínky

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti NORTHFINDER s.r.o., se sídlem Kaštanová 489/34, 602 00 Brno-Tuřany-Brněnské Ivanovice, IČO: 25 587 579,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl: Sro, vložka č.:  36164 C (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 5 let , popř. do odvolání souhlasu. Zapojením do soutěže uživatelem poskytuje pořadateli právo k marketingovému využití soutěžních příspěvků.

 • Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, věk a adresa.

 • Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
 • Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
 • Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK).

 • Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.
 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Brně dne 25. 4. 2017