TITLE

Novinky

Podmínky spotřebitelské akce - STÍRACÍ KUPON Květen 2018

Podmínky spotřebitelské akce - STÍRACÍ KUPON NORTHFINDER

NORTHFINDER, a. s.; Novozámocká 60/104, 949 05 Nitra 5 SR; IČO: 35 933 011 (dále jen "ORGANIZÁTOR") organizuje spolu s vybranými obchodními partnery uvedenými na www.northfinder.com (dále jen "spoluorganizátor") spotřebitelskou akci na podporu prodeje produktů značky NORTHFINDER.

Spoluorganizátor je obchodní subjekt s platným povolením podnikat na území ČR, který ve své obchodní provozovně/provoznách prodává zboží značky NORTHFINDER a zároveň svým podpisem a razítkem ve zvláštním písemném souhlasu vyjádřil vůli řídit se těmito Podmínkami spotřebitelské akce (dále jen "Podmínky") a zavázal se organizátorovi plnit závazek vůči oprávněnému zákazníkovi, který splní všechny podmínky spotřebitelské akce.

ORGANIZÁTOR a spoluorganizátor se zavazují dodržovat Podmínky a plnit své závazky vůči oprávněným zákazníkům.

Oprávněným zákazníkem (dále jen "Oprávněný zákazník") ve smyslu těchto Podmínek se stává každý zákazník, který v průběhu trvání spotřebitelské akce v provozovně spoluorganizátora nakoupí alespoň jedno zboží značky NORTHFINDER bez ohledu na výšku jeho ceny (dále jen "Kvalifikační nákup"). Každý Oprávněný zákazník získá za Kvalifikační nákup stírací kupon. Spotřebitelská akce je, kromě času, limitovaná počtem 100 stíracích kuponů na obchodní provozovnu spoluorganizátora.

Stírací kupon obsahuje stírací pole, ve kterém Oprávněný zákazník po setření objeví výherní cenu. Výherní cenou je: (i) okamžitá jednorázová sleva na Kvalifikační nákup ve výši 5 %, 10 % nebo 25 % (dále jen „Sleva") nebo (ii) hlavní věcná cena označená v stíracím poli symbolem "dárek" (dále jen „Hlavní cena"). Hlavní cenou jsou fitness náramkové hodinky značky GARMIN vivófit3 v černé nebo bílé barvě. Předmětem uplatnění slevy se stávají všechny výrobky značky NORTHFINDER v kvalifikační nákupu. Všechny stírací kupóny vyhrávají.

Podmínkami uplatnění výhry v soutěžní akci jsou: (i) nárok na vydání jednoho stíracího kuponu vzniká Oprávněnému zákazníkovi při každém Kvalifikačních nákupu; (ii) stírací kupón vydává spoluorganizátor Oprávněnému zákazníkovi před realizací platby za Kvalifikační nákup; (iii) stírací kupón se nevydává při vrácení, výměně nebo reklamaci zboží v obchodní provozovně; (iv) stírací kupon není přenosný na jinou osobu jako Oprávněného zákazníka, nebo do jiné obchodní provozovny; (v) nárok na výhru se vztahuje výlučně na Kvalifikační nákup Oprávněného zákazníka uplatněný v obchodní provozovně spoluorganizátora bezprostředně při platbě; (vi) neuplatněním nároku na výhru bezprostředně při platbě Kvalifikačního nákupu u spoluorganizátora nárok Oprávněného zákazníka na výhru zaniká; (vii) použitý, t.z. uplatněný kupon, Oprávněný zákazník předá spoluorganizátoroVI oproti výhře; (viii) soutěžní akce je omezena na 100 kvalifikačních nákupů na jednu obchodní provozovnu spoluorganizátorů; (ix) Hlavní cenu a slevu nelze vyplatit v hotovosti, nebo požadovat uplatnění v rozporu s těmito Podmínkami; (x) Hlavní cenu není možné vyměnit za jiné zboží; (xi) v případě vrácení, výměny nebo reklamaci zboží z Kvalifikačního nákupu se vyplácí jen skutečně uhrazená částka nebo se toto zboží vyměňuje za zboží v hodnotě skutečně uhrazené ceny, t.j. ceny za zboží po slevě; (xii) ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo ukončit spotřebitelskou soutěž z důvodu vyšší moci, a to v celku nebo pouze u některých spoluorganizátorů.

Kupón je uplatněn, pokud spoluorganizátor Oprávněnýmu zákazníku (i) udělil slevu na zveřejněnou pultovou cenu zboží v rámci Kvalifikačního nákupu nebo (ii) vydal Hlavní cenu prostřednictvím písemného protokolu podepsaného Oprávněným zákazníkem. Spoluorganizátor archivuje každý uplatněný kupón spolu s účetním dokladem týkajícím se Kvalifikačního nákupu.

Spotřebitelská akce trvá od 01. 05. 2018. Akce může být ze strany obchodníka – spoluorganizátor ukončena nejdříve k 30. 06. 2018, ale nejpozději k 31. 12. 2018. V případě, pokud spotřebují stírací kupóny v rámci obchodní provozovny spoluorganizátorů, spoluorganizátor ukončí spotřebitelskou akci v obchodní provozu i před uplynutím času rezervovaného pro spotřebitelskou akci.

ORGANIZÁTOR během spotřebitelské akce zveřejní Podmínky a seznam obchodních provozoven spoluorganizátorů na www.northfinder.com.

Spoluorganizátor je povinen zveřejnit tyto Podmínky na viditelném a pro zákazníky dostupném místě ve své obchodní provozu.

Pro zamezení pochybností se soutěžní akce považuje za propagační soutěž a není považována za hazardní hru. V rámci této akce se nezpracovávají osobní údaje s výjimkou údajů výherce hlavní ceny, a to pouze v rozsahu nezbytném pro doložení splnění nároku ze soutěže.